Regulamin Aplikacji / Serwisu Terminarz Medyczny Nurseum

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Terminarz Medyczny Nurseum przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android (dalej: „Aplikacja”) oraz serwisu dostępnego pod adresem www.terminarzmedyczny.pl (dalej: „Serwis”).
  2. Regulamin o którym mowa w punkcie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
  3. Właścicielem i Operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest spółka NURSEUM Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy alei Wincentego Witosa 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000584313 (dalej: „Operator”).
  4. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji/Serwisu polegają w szczególności na:
   1. Dostępie do następujących modułów:
    • Tablica,
    • Pacjenci,
    • Kalendarz,
    • Wydarzenia,
    • Baza Wiedzy,
    • Aktualności,
    • Raporty,
   2. Dostępie do eksperckiej bazy wiedzy,
   3. Dostępie do kalendarium wybranych wydarzeń, szkoleń, warsztatów, konferencji, itp.,
   4. Zarządzaniu kartotekami pacjentów,
   5. Rejestracją wizyt i świadczeń wykonywanych na rzecz pacjentów podczas wizyt,
   6. Przesyłaniu informacji o zbliżających się wizytach (komunikacja do pacjenta),
   7. Przesyłaniu zaleceń po wykonanych wizytach (komunikacja do pacjenta),
   8. Przesyłanie artykułów z Bazy Wiedzy,
   9. Generowanie raportów sprawozdawczych,
  5. Aplikację mobilną można pobrać korzystając z internetowego sklepu Google Play (dla systemu Android).
  6. Pobranie Aplikacji z w/w sklepów jest bezpłatne. Korzystanie z usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji jest płatne zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.nurseum.pl.
  7. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.
  8. Oprogramowanie w zakresie Aplikacji mobilnej, jego nowe wersje, modyfikacje oraz wszelkie jego aktualizacje, adaptacje oraz inne zmiany wraz z kodem źródłowym stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i prawa te podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, również wszelkie zawarte w Aplikacji materiały i informacje, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych.
 2. DEFINICJE

  1. Mobilna aplikacja – usługa bądź oprogramowanie gotowe do pobrania przez Użytkownika ze strony internetowej Serwisu lub z innych wskazanych przez Operatora lokalizacji i instalowane w pamięci Urządzenia Użytkownika.
  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.).
  3. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, ze zm.).
  4. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
  5. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.).
  6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1244, ze zm.).
  7. Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.terminarzmedyczny.pl informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.
  8. Profil Użytkownika – konto Użytkownika, prowadzone przez Operatora pod określoną nazwą (Login), do którego dostęp za pośrednictwem Aplikacji mobilnej lub Serwisu jest możliwy po dokonaniu przez Użytkownika jednorazowej Rejestracji oraz jednorazowym podaniu Loginu i Hasła. Profil zawiera również dobrowolnie, podane przez Użytkownika dane z możliwością ich zmiany lub usunięcia.
  9. Regulamin – niniejszy dokument o nazwie „Regulamin aplikacji mobilnej/ serwisu Terminarz Medyczny Nurseum”.
  10. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Profilu Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu rejestracji udostępnionego przez Operatora w ramach Aplikacji mobilnej.
  11. Strona/Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.terminarzmedyczny.pl
  12. Treści – treść, z która Użytkownik może się zapoznać z wykorzystaniem Aplikacji mobilnej i/lub Serwisu, stanowiącą w szczególności, lecz nie wyłącznie, przedmiot autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  13. Umowa - umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Operatorem w chwili akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu
  14. Urządzenie – przenośne urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, tj. telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 Prawa telekomunikacyjnego.
  15. Usługa – usługa świadczona przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie oraz z wykorzystaniem Aplikacji mobilnej, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi oprogramowania Aplikacji mobilnej, umożliwiającej mu korzystanie z funkcji Aplikacji mobilnej.
  16. Operator – spółka pod firmą Nurseum sp. z o.o.
  17. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usługi z wykorzystaniem Urządzenia.
 3. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

  1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.
  2. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
   1. dla wersji aplikacji pobranej z Google Play - Android w wersji minimum 4.2,
  3. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane w punkcie powyżej, stanowi naruszenie Regulaminu. Powyższe nie dotyczy urządzeń mobilnych, na których aplikacja preinstalowana była fabrycznie, a Operator wyraził na to zgodę.
  4. Do uruchomienia i prawidłowego działania Serwisu niezbędne jest posiadanie aktywnego połączenie internetowego.
  5. Przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji użytkownik musi podać unikalny login (adres e-mail), pod którym będzie w niej występował. Każdy użytkownik może jednocześnie korzystać z jednego loginu.
  6. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
   1. połączenie z siecią Internet oraz posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
   2. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW,
   3. w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)
  7. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 4. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

  1. Operator zobowiązuje się do świadczenia Usługi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Umowa o świadczenie usług droga elektroniczna zostaje zawarta (moment rozpoczęcia korzystania z Usługi) z chwila zakończenia pomyślnie przez Użytkownika Rejestracji.
  3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
  4. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
  5. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
   1. korzystania z Aplikacji / Serwisu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
   2. korzystania z Aplikacji / Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
   3. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji / Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
   4. do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym przy użyciu Aplikacji / Serwisu.
  6. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji / Serwisu.
 5. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

  1. Rejestracja Użytkownika wymaga podania przez Użytkownika w ramach formularza rejestracyjnego danych oznaczonych jako obowiązkowe (imię i nazwisko, data urodzenia, wykonywanego zawodu i zakresu świadczeń, adres email) i potwierdzenia przez Użytkownika, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia.
  2. Zależnie od tego, w jakim zakresie Użytkownik zamierza korzystać z Serwisu, Użytkownik może być obowiązany do podania pozostałych danych osobowych takich jak np. miejsce zamieszkania, płeć, nr pesel, numer telefonu, numer prawa wykonywania zawodu itp.
  3. Po określeniu Loginu i Hasła Użytkownik zostaje zarejestrowany i zalogowany do Usługi.
  4. Użytkownikowi przysługuje prawo do zmiany Hasła w dowolnym momencie.
  5. W trakcie Rejestracji, jak również w związku z korzystaniem z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawem i zachowania w tajemnicy Hasła i Loginu oraz nieudostępniania ich innym osobom.
  6. Użytkownik ponosi pełną i wyłączna odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych.
  7. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że:
   1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
   2. dobrowolnie przystąpił do korzystania z Usług Serwisu,
   3. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu są prawdziwe,
   4. wyraża zgodę na przetwarzanie ww. Danych Osobowych przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu,
   5. zezwala na wykorzystywanie jego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez Operatora Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również oświadcza, że osoby trzecie, których wizerunek Użytkownik umieścił w Serwisie, udzieliły takiego zezwolenia,
   6. jest świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na nim za umieszczenie w Serwisie materiałów, danych lub Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia,
   7. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.
 6. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

  1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji/ Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji / Serwisu. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.
  2. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora a w szczególności jego dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji/ Serwisu i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
  3. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji/ Serwisu, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

  1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji/ Serwisu, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji/ Serwisu, jak również ich bezbłędnego działania.
  2. Użytkownik korzysta z Aplikacji/ Serwisu dobrowolnie, na własną odpowiedzialność – w tym m.in. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez użytkowników praw osób trzecich,
   2. szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji;
   3. usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji/ Serwisu i oferowanych za jej pośrednictwem usług.
  4. Operator zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia świadczenia Usługi, z uwagi na konieczność usunięcia zagrożenia, konserwacji, przeglądu, modyfikacji lub rozbudowy infrastruktury technicznej lub Aplikacji mobilnej lub Serwisu.
  5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Aplikacji mobilnej, Serwisu i/lub Usługi z powodu siły wyższej.
  6. Postanowienia w zakresie odpowiedzialności nie naruszają przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
  7. Z faktu, ze Aplikacja mobilna może być łączona poprzez przekierowania internetowe z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Operator ponosi odpowiedzialność za działalności tych serwisów lub ich zawartość.
 8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego Danych Osobowych przez Operatora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
  2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Nurseum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy alei Wincentego Witosa 16.
  3. Nurseum Sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.
  4. Nurseum Sp. z o.o. zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
  5. Dane osobowe zbierane są przez Nurseum sp. z o.o., w celu umożliwienia użytkownikom korzystanie z Aplikacji / Serwisu NURSEUM. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez regulamin i przepisy prawne warunki.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia skorzystanie z Aplikacji/ Serwisu.
  7. W razie powzięcia przez Operatora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Serwisu Danych Osobowych Operator może:
   1. wezwać Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź ich aktualizacji,
   2. zablokować Użytkownikowi dostęp do wybranych Usług Aplikacji/ Serwisu,
   3. zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy,
   4. nieodwracalnie usunąć Konto Użytkownika.
  8. W ramach Aplikacji/ Serwisu Dane Osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym (oraz później uaktualnione) nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników, z wyłączeniem loginu.
 9. REKLAMACJE

  1. Każdemu Użytkownikowi Aplikacji/Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Aplikacji/Serwisu, a także wykonaniem usług przez Operatora.
  2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy: info@Nurseum.com lub listownie na adres siedziby Operatora. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji. Ponadto reklamacja może zawierać login użytkownika
  3. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
  4. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymagać będzie wiadomości specjalnych lub napotka inne przeszkody niezależne od Operatora (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Operator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
  5. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora również w tej formie. Jednakże Użytkownik może wyraźnie zastrzec w treści reklamacji wysyłanej pocztą elektroniczną, że oczekuje odpowiedzi Operatora na piśmie.
  6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji (w tym adres mailowy).
 10. ZMIANA REGULAMINU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (powiadomienie nastąpi poprzez rozesłanie wiadomości dla Użytkowników wewnątrz Serwisu lub na skrzynkę mailową Użytkownika podaną podczas rejestracji albo poprzez poddanie stosownej informacji przy logowaniu się do Serwisu).
  2. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie i wiążą Użytkownika od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu, po uprzednim zaakceptowaniu ww. zmian przez Użytkownika.
  3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
  4. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i przepisy innych ustaw.
  5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  6. Dostęp do niniejszego Regulaminu zapewniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem przekierowania zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz za pośrednictwem przekierowania zamieszczonego w ramach Aplikacji/ Serwisu.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.

keyboard_arrow_up